نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی نگین – iso 17025

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی نگین – iso 17025

نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی ۱۷۰۲۵ نگین

این نرم افزار یک نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی می باشد که منطبق بر نیاز ها و دستورالعمل های استاندارد ۱۷۰۲۵ طراحی و پیاده سازی شده است. این نرم افزار به واحد های تولیدی و آزمایشی کمک می کند تا علاوه بر مدیریت و نظارت بر اطلاعات و فرآیندهای آزمایشگاهی، بتوانند مستندات مورد نیاز استاندارد آزمایشگاهی ۱۷۰۲۵ را نیز تولید و نگهداری کنند. در یک نگاه کلی می توان نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ نگین را به بخش های زیر تقسیم نمود:

 • زیرسیستم پرسنلی

 • زیر سیستم تجهیزات

 • زیر سیستم کالا ها و مواد اولیه آزمایشگاه

 • زیر سیستم محلول ها

 • زیر سیستم پیمانکاران و آزمایشگاه های همکار

 • زیر سیستم تامین کنندگان و تجهیزات آزمایشگاه

 • زیر سیستم مشتریان و سفارشات

 • زیرسیستم نظافت محیط ازمایشگاه

 • زیر سیستم کنترل کیفیت نتایج آزمایشات


 زیر سیستم پرسنلی

وظیفه اصلی این زیرسیستم تعریف کاربران سیستم و سازماندهی انها در چارت داخلی آزمایشگاه می باشد. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • مدیریت اطلاعات پرسنل آزمایشگاهی

 • سازماندهی کاربران بر اساس پست ها و جایگاه های آزمایشگاه

 • مشاهده عملکرد پرسنل آزمایشگاه (بر حسب تعداد آزمایشات انجام گرفته و تعداد دفعات خطا در نتیجه آزمایشات)

 • نگهداری و مشاهده سوابق آموزشی پرسنل آزمایشگاه

 • امکان تعریف چارت سازمانی آزمایشگاه (تعریف نقش های مختلف بصورت سلسله مراتبی)

 • تعریف شرح وظایف هر نقش

 • امکان تعیین سطوح دسترسی کاربران به بخش های مختلف سیستم

 • امکان مشاهده پیام های سیستمی در ارتباط با عدم انطباق ها و وظایف محوله به فرد

 • دفترچه تلفن اشخاص بمنظور اطلاع رسانی های پیامکی در زمان های خاص (مثلا در زمان رخ دادن عدم انطباق در آزمایشات)


 زیر سیستم تجیهزات آزمایشگاهی

این زیر سیستم کلیه امور مربوط به تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه، از قبیل کنترل و نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات را مدیریت و مستند می نماید. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان تعریف و گروه بندی تجهیزات

 • ایجاد شناسنامه برای هر تجهیز(شامل نام، مدل، شماره سریال، شرکت سازنده و شرکت تامین کننده)

 • ثبت و نگهداری سوابق مربوط به کالیبراسیون تجهیزات

 • ثبت و نگهداری سوابق تعمیرات تجهیزات آزمایشگاه

 • امکان تعریف روش های اجرایی و دستورالعمل های کنترل تجهیزات (تعیین پارامتر های مورد ارزیابی، حدود بالا و پایین، واکنش سیستم در هنگام رخ دادن عدم انطباق و …)

 • ثبت و نگهداری سوابق کنترل های دوره ای دستگاه ها

 • ثبت درخواست های کنترل تجهیزات بصورت خودکار توسط سیستم (ساعتی، روزانه، هفتگی و …)

 • ثبت عدم انطباق در کنترل دوره ای تجهیزات بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم

 • نمایش وضعیت سابقه کنترل های انجام شده برای یک تجهیزات بر روی نمودار

 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم

 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم

 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام کنترل های دوره ای تجهیزات آزمایشگاه


زیر سیستم محصولات و نمونه های آزمایشگاهی

وظیفه اصلی این زیر سیستم فراهم آوردن امکان ثبت نتایج آزمایشات مربوط به نمونه ها، نگهداری سابقه نتایج، ثبت عدم انطباق ها و پیگیری اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه مربوطه می باشد. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان تعریف محصولات و نمونه های جدید

 • امکان تعریف استاندارد های مختلف مورد استفاده در آزمایش نمونه ها (حدود بالا و پایین مقادیر پارامتر های ارزیابی)

 • تعریف روش های اجرایی استاندارد و دستورالعمل های مربوطه آزمایش پارامتر های مختلف

 • تعریف و کنترل تجهیزات، مواد اولیه و محلول های مورد نیاز برای هر آزمایش

 • کنترل وضعیت تجهیزات، محلول ها، مواد اولیه و تامین کنندگان در هنگام ثبت آزمایشات

 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی بمنظور محاسبه خودکار برخی پارامتر ها نظیر پارامتر S.N.F

 • ثبت عدم انطباق درنتیجه آزمایشات بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم

 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در آزمایشات

 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم

 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به آزمایش های مختلف تعریف شده در سیستم

 • امکان گزارش گیری از هزینه آزمون ها، تعداد آزمایشات انجام شده و تعداد دفعات اصلاح نتایج آزمایشات


 

زیر سیستم محلول ها

زیر سیستم محلول ها بمنظور کنترل و نظارت بر تولید و نگهداری محلول های مورد نیاز در آزمایشگاه طراحی شده است. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان ثبت و نگهداری محلول های تولید شده در سیستم و چاپ برچسب برای ردیابی محلول در آزمایشگاه

 • امکان تعریف دستورالعمل ساخت محلول ها (نحوه تولید محلول، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز)

 • تعریف پارامتر های مورد ارزیابی در سنجش محول ها

 • تعریف روش های اجرایی سنجش و کنترل محلول ها

 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی بمنظور محاسبه خودکار برخی پارامتر ها

 • ثبت درخواست های کنترل محلول ها بصورت خودکار توسط سیستم (ساعتی، روزانه، هفتگی و …)

 • ثبت عدم انطباق در کنترل و آزمایشات محلول ها بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم

 • اعلام وقوع عدم انطباق بصورت پیامکی به مسئولین مروبوطه (مثلا به مسئول خط تولید کارخانه)

 • نمایش سابقه کنترل های انجام شده برای یک محلول بر روی نمودار

 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم

 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم

 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام آزمایشات و کنترل محلول های آزمایشگاه


 

زیر سیستم کالا ها و مواد اولیه آزمایشگاه

این زیر سیستم مسئول ثبت، نظارت و کنترل کالا ها و مواد اولیه ای است که بمنظور انجام آزمایشات وارد آزمایشگاه می گردند.برخی از امکانات این زیر سیستم به شرح زیر است:

 • ثبت درخواست خرید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز آزمایشگاه

 • ثبت اطلاعات کالا ها و مواد اولیه ورودی به آزمایشگاه (نوع کالا، نام کالا، تامین کننده، تاریخ ورود، تاریخ انقضا و …(

 • چاپ برچسب به ازای هر کالا یا ماده اولیه بمنظور تسهیل در امر پیگیری آن در آزمایشگاه

 • تعریف پارامتر های ارزیابی و کنترل به ازای هر نوع از کالا ها و مواد اولیه

 • تعریف روش ها و نحوه کنترل مواد اولیه و کالا های آزمایشگاهی

 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی بمنظور محاسبه خودکار برخی از پارامتر ها

 • ثبت درخواست های کنترل مواد اولیه بصورت خودکار توسط سیستم

 • ثبت عدم انطباق در کنترل مواد اولیه و کالا های آزمایشگاهی بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم

 • نمایش سابقه کنترل های انجام شده برای یک ماده اولیه یا کالا بر روی نمودار

 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم

 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم

 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام آزمایشات و کنترل محلول های آزمایشگاه


زیر سیستم تامین کنندگان تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه

هدف از این سیستم نظارت و کنترل عملکرد تامین کنندگان تجهیزات و موارد مورد نیاز آزمایشگاهی است. برخی از بخش های اصلی این سیستم به شرح زیر می باشند:

 • ثبت اطلاعات تامین کنندکان

 • ثبت و مشاهده گواهینامه های تامین کنندگان

 • امکان تعیین وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن تامین کننده

 • امکان تعریف پارامتر ها و شاخص های ارزیابی تامین کنندگان

 • امکان تعریف نحوه ارزیابی دوره ای تامین کننده

 • امکان ثبت عدم انطباق بصورت خودکار و یا دستی در ارزیابی یک تامین کننده

 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم

 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم


زیر سیستم مشتریان

این زیرسیستم مسئول ثبت و پاسخ گویی به سفارشات مشتریان می باشد. برخی از امکانات این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مشتریان

 • امکان ثبت سفارش

 • امکان ارسال نتیجه سفارشات مشتریان از طریق پست الکترونیکی

 • امکان ثبت و رسیدگی به سفارشات مشتریان

 • تعریف اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه در راستای شکایات ثبت شده

 • پیگیری سیستمی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه محول شده به پرسنل آزمایشگاه

 • امکان تعریف و برگزاری نظرسنجی از مشتریان در ارتباط با کیفیت نتایج آزمایشات


زیر سیستم کنترل کیفیت آزمایشات

در این زیر سیستم امکان کنترل کیفیت آزمایشاتی که در آزمایشگاه انجام می شود بر اساس برنامه های سالانه آزمایشگاه فراهم شده است. در حال حاضر می توان کیفیت آزمایشات را بر اساس روش های مقایسه استانداردی نظیر روش های زیر مورد ارزیابی قرار داد:

 • روش باقیمانده موارد آزمون (روش تحلیل F-Test)

 • روش تکرار پذیری (روش تحلیل شوان)

 • روش مقایسه با ماده مرجع (روش تحلیل T-Test)

 • ….


زیر سیستم نظافت آزمایشگاه

در این زیر سیستم می توان برنامه شستشوی تجهیزات ازمایشگاهی را تعریف نمود و وضعیت انجام نظافت های روزانه آزمایشگاه را توسط پرسنل خدمات پیگیری نمود.