تجهیزیات

تجهیزیات

این زیر سیستم کلیه امور مربوط به تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه، از قبیل کنترل و نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات را مدیریت و مستند می نماید. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان تعریف و گروه بندی تجهیزات
 • ایجاد شناسنامه برای هر تجهیز(شامل نام، مدل، شماره سریال، شرکت سازنده و شرکت تامین کننده)
 • ثبت و نگهداری سوابق مربوط به کالیبراسیون تجهیزات
 • ثبت و نگهداری سوابق تعمیرات تجهیزات آزمایشگاه
 • امکان تعریف روش های اجرایی و دستورالعمل های کنترل تجهیزات (تعیین پارامتر های مورد ارزیابی، حدود بالا و پایین، واکنش سیستم در هنگام رخ دادن عدم انطباق و …)
 • ثبت و نگهداری سوابق کنترل های دوره ای دستگاه ها
 • ثبت درخواست های کنترل تجهیزات بصورت خودکار توسط سیستم (ساعتی، روزانه، هفتگی و …)
 • ثبت عدم انطباق در کنترل دوره ای تجهیزات بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم
 • نمایش وضعیت سابقه کنترل های انجام شده برای یک تجهیزات بر روی نمودار
 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم
 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه
 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم
 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام کنترل های دوره ای تجهیزات آزمایشگاه