محلول ها

محلول ها

زیر سیستم محلول ها بمنظور کنترل و نظارت بر تولید و نگهداری محلول های مورد نیاز در آزمایشگاه طراحی شده است. امکانات اصلی این زیر سیستم به شرح زیر می باشد:

 • امکان ثبت و نگهداری محلول های تولید شده در سیستم و چاپ برچسب برای ردیابی محلول در آزمایشگاه
 • امکان تعریف دستورالعمل ساخت محلول ها (نحوه تولید محلول، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز)
 • تعریف پارامتر های مورد ارزیابی در سنجش محول ها
 • تعریف روش های اجرایی سنجش و کنترل محلول ها
 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی بمنظور محاسبه خودکار برخی پارامتر ها توسط طرف اول
 • ثبت درخواست های کنترل محلول ها بصورت خودکار توسط سیستم (ساعتی، روزانه، هفتگی و …)
 • ثبت عدم انطباق در کنترل و آزمایشات محلول ها بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم
 • اعلام وقوع عدم انطباق بصورت پیامکی به مسئولین مروبوطه (مثلا به مسئول خط تولید کارخانه)
 • نمایش سابقه کنترل های انجام شده برای یک محلول بر روی نمودار
 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم
 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه
 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم
 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام آزمایشات و کنترل محلول های آزمایشگاه