مشتریان

مشتریان

این زیرسیستم مسئول ثبت و پاسخ گویی به سفارشات مشتریان می باشد. برخی از امکانات این زیر سیستم عبارتند از:

  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مشتریان
  • امکان ثبت سفارش
  • امکان ارسال نتیجه سفارشات مشتریان از طریق پست الکترونیکی
  • امکان ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان
  • تعریف اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه در راستای شکایات ثبت شده
  • پیگیری سیستمی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه محول شده به پرسنل آزمایشگاه
  • امکان تعریف و برگزاری نظرسنجی از مشتریان در ارتباط با کیفیت نتایج آزمایشات