معماری منعطف

معماری منعطف

نوع معماری این سامانه به گونه است که همه چیز منعطف و قابل تعریف است، از انواع محصول، تجهیز تا انواع استاندارد های داخلی و خارجی، حتی دسترسی کارشناسان به تک تک آزمون ها، همه و همه نهایت انعطاف پذیری را برای مدیریت فرایندها فراهم می آورد.