منطبق با ایزو ۱۷۰۲۵

منطبق با ایزو ۱۷۰۲۵

اگرچه این استفاده از این محصول الزاما با پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ یکی نیست، اما این سامانه به شما کمک میکند، بایگانی الکترونیکی از تمامی فرم ها، مستندات و هر آنچه در فرایندهای اجرایی آزمایشگاه می گذرد داشته باشید.