نظافت آزمایشگاه

نظافت آزمایشگاه

در این زیر سیستم می توان برنامه شستشوی تجهیزات ازمایشگاهی را تعریف نمود و وضعیت انجام نظافت های روزانه آزمایشگاه را توسط پرسنل خدمات پیگیری نمود.