کالا ها و مواد اولیه آزمایشگاه

کالا ها و مواد اولیه آزمایشگاه

این زیر سیستم مسئول ثبت، نظارت و کنترل کالا ها و مواد اولیه ای است که بمنظور انجام آزمایشات وارد آزمایشگاه می گردند.برخی از امکانات این زیر سیستم به شرح زیر است:

 • ثبت درخواست خرید کالاها و مواد اولیه مورد نیاز آزمایشگاه
 • ثبت اطلاعات کالا ها و مواد اولیه ورودی به آزمایشگاه (نوع کالا، نام کالا، تامین کننده، تاریخ ورود، تاریخ انقضا و …(
 • چاپ برچسب به ازای هر کالا یا ماده اولیه بمنظور تسهیل در امر پیگیری آن در آزمایشگاه
 • تعریف پارامتر های ارزیابی و کنترل به ازای هر نوع از کالا ها و مواد اولیه
 • تعریف روش ها و نحوه کنترل مواد اولیه و کالا های آزمایشگاهی
 • امکان تعریف فرمول های محاسباتی بمنظور محاسبه خودکار برخی از پارامتر ها توسط طرف اول
 • ثبت درخواست های کنترل مواد اولیه بصورت خودکار توسط سیستم
 • ثبت عدم انطباق در کنترل مواد اولیه و کالا های آزمایشگاهی بصورت دستی و یا خودکار توسط سیستم
 • نمایش سابقه کنترل های انجام شده برای یک ماده اولیه یا کالا بر روی نمودار
 • نمایش جزئیات دقیق عدم انطباق های رخ داده در سیستم
 • امکان تعریف و محول کردن اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه به پرسنل آزمایشگاه
 • امکان پیگیری وضعیت اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه ثبت شده در سیستم
 • امکان تعیین صلاحیت و دسترسی پرسنل نسبت به انجام آزمایشات و کنترل محلول های آزمایشگاه